Fake IP l g?

Fake IP l vi?c k?t n?i ??n m?t trang web b?t k? thng qua m?t Server Proxy, gip che gi?u ??a ch?IP th?t c?a my tnh v thay vo ?l m?t d?i ??a ch? IP ?o, ho?c IP c?a m?t qu?c giano ?.

Nguyn l ho?t ??ng:Your Computer => Proxy Server => Website

Trong m?ng LAN Server Proxy l my ch? n?i chung gian gi?a cc mythnh vintrong m?ng LAN v internet. Server proxy c nhi?m v? chnh l l?u tr? thng tin v? cc my thnh vin,khi m?t my con thnh vinno ? truy c?p vo internet th t?t c? nh?ng thng tin m my con? t?i t? internet v? ??u ???c l?u tr? t?iServer Proxy,v lc ny nh?ng my thnh vinkhc mu?n truy c?p vo internet th s? ???c server proxy cung c?p thng tin ? lun mkhng ph?i t?i t? internet v? n?a. Cc thng tin, d? li?u s? ph?i t?il?it? internet v? n?u nh? thng tin ? ch?a ???c l?u tr? ? server proxy ho?c thng tin ? qu c? r?i.

Khi b?ntruy c?p vo internet thng qua Server Proxy th cc trang s? l?yIP c?a Server (IP ?o) ch? khng l?y IP th?t c?amy ta.Khi b?n s? d?ngserver proxy th t?c l b?n ?ang ?i ???ng vngch? khng k?t n?i tr?c ti?p vo trang ?.

M?c ?ch c?a vi?c Fake IP

  1. Truy c?pvo cc trang web b? ch?n, ngoi Facebook ra th r?t nhi?u cc trang web n??c ngoi ch?n ng??i dng Vi?t Nam. Chnh v th? m b?n ph?i c?n ??n m?t gi?i php ?? kh?c ph?c v?n ?? ny ? l s? d?ng Proxy ho?c fake ip sang m?t qu?c gia khc ?? c th? truy c?p ???c.
  2. L??t web v?i m?t IP gi? gipb?nan ton h?n trn internet, trnh ???c s? nhm ng c?a cc hacker.
  3. B?n c th? facke IP sang cc n??c khc v d? nh? anh, m?, ??c
  4. V??tFirewall (t??ng l?a) c?a 1 s? websitech?n ??a ch?IP Vi?t Nam.

H??ng d?n Fake IP b?ng trnh duy?t

B?n c th? s? d?ng trnh duy?t ?? Fake IP nhanh v c?ng r?t hi?u qu?. N?u nh? b?n c m?tProxyho?cSOCKngon th c th?vo trnh duy?t web ?? thi?t l?p nh? sau:

1/ FaKe IP IE (Internet Explorer)

Click vo bi?u t??ng bnh r?ng ? gc ph?i trnh duy?t => ch?nInternet Options=> ch?n th?Connections=>click vo l?a ch?nLAN settings...

T?i m?cProxy Serverb?n tchvo ki?mUse a proxy server for your LAN(These settings will not apply to dial-up or VPN connections).

V d? nh? mnh c m?t Proxy nh? th? ny:117.177.240.43:80

  • T?im?c Address b?n ?i?n: 117.177.240.43
  • T?i m?c Portb?n?i?n: 80
  • Click OK => OK.
  • Xong!
Fake IP trn trnh duy?t IE

Fake IP trn trnh duy?t IE

? xong! Gi? b?n vo ??i ch?http://www.whatismyip.com/??check xem ?thay ??i ??a ch? IPch?a nh. Sau ? th? vo ???c website b? ch?n xem ? ???c ch?a ho?c t?c ?? c nhanh h?n khng nh.

L?U :N?U B?N KHNG MU?N S? D?NG PROXY N?A TH TI?NHNH CC B??C TRN SAU ?ӠUNCHECKVO PH?N THI?T L?P PROXY SERVER ? CHECK ? B??C TRN.

M?t s? trang l?y Proxy mi?n ph:
http://www.xroxy.com/proxylist.php
http://spys.ru/free-proxy-list
http://www.proxynova.com/proxy-server-list
http://gatherproxy.com/

Note:Cc b?n l?u l cc Proxy hay Sock mi?n ph ???c chia s? trn cc trang Free th th??ng khng s? d?ng ???c lu. Thng th??ng n ch? s?ng ???c 1,2 ngy nhi?u th 1 tu?n thi.

2/ Fake IP Chrome (ho?c Coc Coc)

VoSettings(ci ??t) > ch?nShow advanced settings(Hi?n th? ci ??t nng cao).

fake ip-1

Ko xu?ng ph?n Network v nh?n voChange proxy settings(Thay ??i ci ??t Proxy)

fake ip-2

V thi?t l?p gi?ng h?t v?i thi?t l?p ? trnh duy?t IE bn trn ? h??ng d?n.

??c thm

C m?t ti?n ch trong c?a hngGoogle Chromegip b?n Fake ??a ch? IP sang cc n??c khc r?t nhanh m mnh v?n hay s? d?ng ? l ZenMate Security, Privacy & Unblock VPN, n?u quan tm b?n c th?t?i v? t?i ??a ch? sau.

Sau khi ci vo trnh duy?t xongs? c tab m?i m? ravb?n ph?i thm email ?? ??ng k s? d?ng.Sau ? c m?t bi?u t??ng c?a n trn trnh duy?t, b?n click vo ch?nChange Locationv ch?n qu?c gia m b?n mu?n t?o IP ?o.

N?u khng mu?n Fake IP n?a th b?n m? trnh qu?n l ti?n ch m? r?ng ho?c nh?p chu?t ph?i vo bi?u t??ng c?a ti?n ch ? ch?n Manage extensions ??t?t ti?n ch m? r?ng ? ?i l xong.

3/ Fake IPFireFox

FireFox h? tr? ng??i dng thay ??i Proxy, Fake Sock b?ng cng c? ring c?a mnhv khng ?nh h??ng t?i t?c ?? khi s? d?ng m?ng. ?? thi?t l?p ??utin b?n voMenu> ch?nOptions?? ci ??t.

Fake IP b?ng trnh duy?t FireFox

Ti?p theo b?n chuy?n sang Tab Advanced => ch?n Network => ch?n Settings
Fake IP b?ng trnh duy?t FireFox

Fake IP b?ng trnh duy?t FireFox

Xu?t hi?n m?t c?a s?Connections Settings?? b?n c th?thi?t l?p k?t n?i. T?i ?y cc b?n hy?i?n thng s? c?aProxy vo. N?u b?n s? d?ng Sock th c?ng c th? ?i?n thng s? Socks host v Port c?a n vo nh.

  • S? d?ng Proxy th ?i?n vo HTTP Proxy..
  • S? d?ng SOCK th ?i?n vo SOCK Host

??c ??n ?y b?n ?ang th?c m?c SOCK l g ? Ti?n ?y th mnh c?ng ??nh ngh?a lun khi ni?m v? Sock lun cho cc b?n d? hnh dung. SOCK c?ng l m?t Server gip b?n Fake ??a ch? IP nh?ng n t?t h?n Proxy b?i v n che gi?u ??a ch? IP c?a b?n t?t h?n v h?n n?a n h? tr? nhi?u giao th?c h?n. Khng ch? h? tr? giao th?c http m n cn h? tr? thm cc giao th?c khc nh? FPT, SMTP, POP3. V c?ng gi?ng nh? Proxy, SOCK c cch dng t??ng t? nh? th?. B?n c th? tm ki?m SOCK Free t?i cc trang nh?:

http://aliveproxy.com/socks5-list
http://sockvip72free.blogtiengviet.net/

P/s: ?? tm ???c SOCK x?n th b?n ph?i t? tm ki?m thi, ch? mnh khng cung c?p nh?

doi-proxy-firefox

Cu?i cng nh?n OK ?? hon thnh!

Tips: N?u khng mu?n s? d?ngProxyhaySOCKn?a th b?n ch? vi?c tch vo l?a ch?nNo Proxy?? tr? v? nh? bnh th??ng nh.