Hướng dẫn nhiệm vụ Đế Long Hành – Võ Đang

19-09-2017
Bởi: admin Có: 0 bình luận 324 lượt xem
Bài này được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau nên có cả phần hướng dẫn bằng tiếng anh !
ai đọc không hiểu có thể dựa theo hình ảnh để làm theo nhé !
Võ Đang sơn
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Từ vô thành đến vô hạn.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Nói chuyện với Văn Thụy Kỳ.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Kiếm khách chi lộ (1)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 1 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Võ Đang sơn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Nói chuyện với Diên Tông Hà.
– Bước 3: Học và luyện Thiên hạ tam quyền lên 1 thành.
– Bước 4: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thiên hạ tam quyền
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 2 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách chi lộ (1).
Hướng dẫn:
– Bước 1 : Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Đập bia đá cũ lấy đồ. (e4)
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Kiếm khách chi lộ (2)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 3 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thiên hạ tam quyền.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Luyện Thiên hạ tam quyền lên 2 thành.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Kiếm trung đệ nhất môn
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 5 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách chi lộ (2).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Nói chuyện với Long Phong Tử. (e5)
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Kiếm khách chi lộ (3)
 
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 6 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm trung đệ nhất môn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Giết cáo lấy 15 da cáo.
– Bước 3: Nói chuyện với Lý Giới.
– Bước 4: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Kiếm khách chi lộ (hết)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 6 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách chi lộ (3).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm giết 10 tên Kiền Đạt.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Cây chết
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 7 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách chi lộ (Hết).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Đến xem Tử mộc
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thần kiếm chi lộ (1)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 8 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Cây chết.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm mở hộp sắt rỉ.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thần kiếm chi lộ (2)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 10 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (1).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm giết Đạo tặc Lương Tam Bá.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thần kiếm chi lộ (3)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (2).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm và nói chuyện với Thợ săn Nha Vân ở Trịnh Châu.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thần kiếm chi lộ (4)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 3 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Điều kiện: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (3).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm giết Huyết lang lấy 20 da huyết lang và 5 móng vuốt huyết lang.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thần kiếm chi lộ (5)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 3 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (4).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2.1: Tìm giết Phỉ tặc song sát Trương Lão Sơn ở Trịnh Châu.
– Bước 2.2: Giết Phỉ tặc song sát Trương Thiếu Xuân ở Trịnh Châu.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
– Bước 4: Luyện Vô Cực Quyền và Vô Cực Kiếm lên 2 thành.
Thần kiếm chi lộ (hết)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Võ Đang Thanh kiếm đội Thanh Phong Tử.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 8 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (5).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Thanh Phong Tử nhận vật phẩm.
– Bước 2: Nói chuyện với Cư Vân Tử.
– Bước 3: Nói chuyện với Thiên thánh chân nhân.
Hoàn thành nhiệm vụ. Trở thành Võ Đang tu hành đạo sĩ.
Võ Đang kiếm
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Võ Đang chân nhân Huyền Hiển Tử.
– Thành tựu yêu cầu: Ngọc đỗng song xuy 1 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (hết).
 
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Huyền Hiển Tử nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm giết 10 tên hung tặc ở Trịnh Châu.
– Bước 3: Đóng góp 500 điểm cống hiến cho môn phái
– Bước 4: Nói chuyện với Huyền Hiển Tử.
Chapter 2
I. Red and dust love1. Enter the realm of dragons and accept the quest.


2. Go to Zhengzhou at Central Passageway where the leopards are. Search the Single Eyed Leopard and slay it.


3. After you kill the bad beast go Wu Shan and speak with Taoist.


4. The Taoist will send you to speak to Xu Sanzhao in in Baiyung village.


5.He will ask you to confirm what you heard. Write on the black space : Nocturnal Soceress. Speak with him again.


II. Killing the family

1.After you finish speak with the old man a new adventure is waiting for you. Take the quest and go to Zhengzhou.


2.Go Baoyang and speak with Courier guild. This guy remembers only few things about the Nocturnal Soceress so he will send you to Divine Turtle.


3. Go to Clinic in Baoyang and speak with Devine Turtle.


4. His memory is not so good so you have to go hunt some foxes and get there liver in order to make an elixir for his memory Go near Baoyang village and hunt 20 foxes.


5. Go back and speak with the Divine Turtle.


6. He will send you to speak with Village Chief. Go there.


7.Village Cheaf will send you to ruined town.Go there and search the old graveston.You will have to find Hunter Meng Haojing.8.In order to find the hunter you must go back in village to speak with Village Chief.


9.Go to the quest mark on map ( 156 656 ) and you will found the hunter. His location is near the foxes. Speak with the hunter. The hunter will tell you to get 10 bears claws in 10 minutes in order to tell you more about the Soceress.


10. Go to the area near to hunt the bears.


11.Go back and speak with the hunter.


12. Go back to Wu Shan to report what you found out. Go to the Truist of Wu Tang and choose the reward.


III Revenge

1.Go back to Zhengzhou and speak with Village Chief in Baoyang. New quest will be added : Revenge . You have to go Draconic Road to find the hunter again.2. The hunter is near Wuan Village. You will find him there poisoned. Speak with him


3. Kill the Injured masked man that will spown after you speak with hunter.4. Speak with Poisoned Hunter Meng Haojing again.


5. Go back Wu Shan at speak with Truist.


6. Go to Xu Sanzhao and take the reward.


IV. Seeing the Unseen (part 1)

1.New quest is added. Take the new adventure and go to Zhengzhou again.


2. Go Baoyang village and talk with the Constable.


3. He will send you to search for Rascal Zen Yuanping. Kill the rascal.


4. Go back to village and speak with the Constable again.


5. Now you must go find the Blind Madman and kill them.6. Go back to Wu Shan and report to Taoist.


V. Seeing the Unseen (part 2)

1.After you report to Taoist what you found out you will be giving a new task.Need to find some evidence.


2. Go back in Zhengzhou at Baoyang Village and speak with Constable.You have to find Dongfeng shoe.


3. Go to the road from Baoyang to Wuan, before the Northern Trail (284 385).The show is very small so don’t miss it. You have to wait 2- 3 minutes to spown.


4. Talk with Constable again.


5. He will send you to talk with Severing Sword Li Qing about the evidence. Go speak with him.He is near town.


6. Go back to Taoist and report what you found out.


VI. Seeing the Unseen (part 3)

1. Speak with Taoist of Wu Shan again and you will recive new quest.


2. He will send you to Tao in Wu shan.Talk and you will found out that Dongfeng is in Hefei.


3. Go Hefei and speak with Dongfang.


4. He will send you to speak with General Goods Merchant in Hefei. Speak to lady to find more about what to do next.


5. Now go back in Zhengzhou and speak again with Li Qing.


6. Go back to Taoist in Wu Shan and repot what you found out.


VII .Dongfeng

1. Go to Tao in Wu Shan and accept the challenge.2. Go Hefei and find Dongfeng.Talk to him.


3. Now go to the Grave Guard and speak with her. She will ask you to kill Jian Hongrie, who stole old lady keys.


4. Kill Jian Hongrie, near Wuan Village (753 640).


5. Go back Hefei and return the keys to Grave Guard.


6. Speak with Dongfeng again.


VIII. Anger of Both Heaven and Earth.

1. After finish talking with Dongfeng you will recive new quest. You must go back to Wu Shan.2. At Wu Shan search the Taoist and talk to him.


3. He will send you to Tao. Go there.


4. Go back to Zhengzhou and speak to Li Qing. He will send you to search a corp.


5. Search the body and speak to Li Qing again to solve the mystery of the corp.


6. Go back to Wu Shan at Taoist and report what you found out.


IX. Eve of Battle (part 1)

1. You will receive new quest after reporting to Taoist. Speak with Tao2. Go speak with Xu Sanzhao. All seems started at Zhengzhou.


3. Run back in Zhengzhou at Baoyang Village and talk with Constable.He will tell you about something he found out.


4. You have to go back to Hefei and speak with Grave Guard.


5. Report to Tao in Wu Shan what you found out.


X. Eve of Battle (part2 )

1. Go to Tao and take the new quest.2. Run back to Zhengzhou where all begin…at leopards (413 417). Kill Suspicious Disciples of Heavenly Demon.


3.Go back to Wu Shan and report. Go to Tao.


XI. Eve of Battle (part 3)

1. New adventure is ahead of you. Take the quest from Tao.2. You have to find the sack of Dongfeng. Go back to Zhenghou at the area where you found the body and hit the 2 pilers of stones (518 466).


3. Go back to Wu Shan at Tao and report.


4. Go to Taoist and talk to him.


5. He will send you to Clan Leader, Master Tianxing. Talk to the Master. You will recive new clan epithet : Wu – Tang Adept .XII. The Spirit of Wu Tang.

1. New quest is added. Speak with Tao and take the quest.2. Go see the old man in Baiyung village (Wu Shan) and speak with him.Hmm…he remembers from his youth…


3. The old man will send you to Hefei to speak with the Grave Guard.Go there and listen to the music….


‘The Spirit of Wu Tang’ completed . Thus I kinda assume you know where the various NPC’s in the clan base are, as well as the geography of Jinan, so I’ll skip the really detailed details. Prepare for loads of running around on the maps.

Just one word of caution though – some translations from the newly released patch differ from the ones you are used to seeing, so some names might be confusing. Here’s a list of what I’ve come accross so far:

Cut Sword — the quest NPC you’ve already encountered with the nick ‘Severing Sword’ (dude with scars on his face)
Three Birds — the old man in Wu Tang Shan who’s given you your first quests, Xu Sanzhao
Skillful Fighter — mentioned in the dialogues a lot, probably Wu Tang’s lost dragon Lingyun.
Hidden Face Devil — this one is freaky. I know Chinese words can have different interpretations and all, but… lol. It’s Meng Mian, the Dream Faced Buddha
Brutal with No Mercy (and Ghost Gate) — probably just the literary translation of Mei San-He (Ghost Gate being the Judgement of Hell)

well… here it goes:

XIII. The Public Enemy Returns

You will receive a windgram message from the clan base, sending you to Constable Yue Zheng in Shangua Village of Jinan, who will ask you to kill a Bloodthief Disciple.

You find them north of the village. Just kill them until you get the quest drop dumpling, then take it to the Constable.He will ask you to take it to Wu Tang, so go to the clan base and talk to Qingyun to finish the quest.


XIV. Nine Dragons Jade Wall

Quingyun sends you back to Jinan. Go again to the Constable who will ask you to investigate some suspicious guy who appeared there. You will recognize him as Severing Sword from previous RTD quests. You find him right outside the village if you leave it from the Constable’s side.


He askes you to bring you a book stolen by a Bloodthief Disciple. Ignore the different phrasings of the quest mob’s name. You find the mob after the bears and before the bloody shadows, close to the bridge.Kill it, get the book and return to Severing Sword, who will send you to the beggar Thousand Eyes, Thousand Hands and thus ends the quest.

XV. Many Difficulties

Careful, the beggar is not marked on the map. He is between the Fortuneteller and the Clinic, in front of that pile of wood. Talk to him, he’ll send you after Red Eyes.


You just need to lure red eyes no need to kill him. I kill 10 over times and can not finish the quest. Just hit him and run if he follow you to hit you then quest will done.
Here’s a missing part of the quest, since Red Eyes was camped by Killers of Ghosts and the likes and RL8 warrior had no change to get that mob (he was red to her too). Basically you go to Wu Tang Shan and end up hearing a long and complicated love story with many similar names and a mysterious killer from Cuifeng. You end up having to go to Jinan again, this time in Nanjiang Village.

XVI. Couple

The girl at the tavern sends you to meet Taoist of Wu Tang Xing Yunzi. He is beyond the stairs and the little boy, between those two tents. He sends you to Ninefold Valley to find something. Go there and look for a piece of a broken sword on the ground and pick it up. Coordinate 623, 905. Head back to the Taoist and give him that to finish the quest as he dashes off.XVI. The Flower That Cannot Be Cut

Talk to the girl at the tavern in Nanjiang who will give you something the Taoist dropped in his hurry. Go to Ninefold Valley seeking him. There you will see Severing Sword and after talking to him, the Taoist will spawn. Basically, you will play postman as the two exchange retorts, so just keep talking to one and the other until they both vanish and the quest ends.


Chapter 3 actually begins, Dirge of the River and Lake

I. The Myth of Ghost

You will receive a windgram to return to Wu Tang Shan. It’s signed ‘Three Birds’. You need actually to go see Xu Sanzhao in Bayiun Village in WTS, I assume his name was translated in the quest.


Talk to her to hear. She will act all mysterious and will agree to say more if you kill bears for her. You need to bring her 10 bear skins. Go for Brown Bears only, I don’t think small or big drop, or at least they didn’t for me (might’ve been an accident). (I suppose you know where bears are in Jinan). Bring her the bear skins and listen to another part of the complicated love story, then talk to the Taoist who also spawned there and back and forth between the two for a while. When they are done, go to Wu Tang Shan and talk to Cuifeng to finish the quest and get some reward.


II. A Hero is Always a Hero

Go back to Jinan. Talk to Constable Jiang Shibai of Nianjing Village, who’ll just send you to the tavern girl again. After talking to her, the Taoist will spawn, talk to him too, then go look for a Mysterious Woman outside the village, right south of the gate.She will give you a relic (supposedly the weapon used by Nocturnal Sorceress, if you remember her) and disappear, ending the quest.


III. The Myth of Ghost

You will receive a windgram to return to Wu Tang Shan. It’s signed ‘Three Birds’. You need actually to go see Xu Sanzhao in Bayiun Village in WTS, I assume his name was translated in the quest.


He’ll send you to the guy at the Northern Sky gate and from there you’ll go Cuifeng to learn more about some ghost. After talking to Cuifeng, talk to Mofeng, a guy that spawns near her (Looks like Dongfeng).


Go back to the old man in the Village to end the quest.


IV. The Identity of The Ghost

Talk to Cuifeng, then to Caiyun (the girl selling clan clothes) who will send you to Severing Sword – you find him outside the clan’s gates.Go to the Village to talk to the old man, who will send you to Hefei to look for the beggar Thousand Eyes, Thousand Hands (next to the wandering peddler).The beggar tells you to go to Zhengzhou, at Twin Dragons to find Severing Sword who will get mad and leave, ending the quest.


V. The Miracle Medicine of the Hwa-San Clan

Go to Jinan, to the tavern girl in Nanjiang again, who will inform you about a duel taking place at the entrance to the valley of hell between Severing Sword and a rival. Go kill the quest mob you’ll find among the Blind Demon Scouts – Blind Sword Demon Sabul.


Return to Nanchiang to meet Severing Sword again, who has been poisoned. He will send you to Hefei.Meet the beggar Thousand Eyes, Thousand Hands. Who will give you letters for the Doctors in Wuan (Zhengzhou) and Tiantan (Jinan).VI. The Treasure of Death Valley

Go to Wuan first, talk to the Doctor at the Clinic, then go to Twin Dragons to meet Female Monk Yizheng.Hidden Face Devil is Dream Faced Buddha in CoF. You need to do a CoF run. Up to six people in the party can do it for the quest at the same time, as there will be 6 pots spawning between the entrances to the loot rooms after you defeat the second form of Meng Mian and you only need to break one. Yizheng will have given you three purple passes. Return to her once you have done the CoF run to end the quest.


VII. The Death Valley of Hell

Go to the Doctor of Tiantan in Jinan. He will give you three VoH passes (purple). Do a VoH run. After defeating the second form of Mei San-He (called Brutal with No Mercy in the quest), six chests will spawn in about the same place as the pots for the previous quest. Again, six people can do this at the same time.


VIII. Some People’s Whereabouts

You receive a windgram message from Xu Sanzhao in the village in Wu Tang Shan. Go talk to him. He will send you to Bloody Plains. Talk to the Keeper in the White Safety to end this quest.


IX. Stormy Arrow

Talk to the Keeper of Bloody Plains in White Safety, then head to the Cave of the Conqueror. The “clue” you need for the quest you will find by defeating the mob called Deadly Swing Mae Sung, among the Shadow Blades of Secret Flower (the last stretch of them before the Shao mobs begin).


Go to the entrance to CC to talk to the Taoist and he will send you to kill another mob, Stormy Arrow. You will find them among the Secret Meditation of Shaolin mobs, before the long descending corridor.


Kill him, return to the Taoist at the entrance and he will send you to the second floor of CC to look for an NPC. You will find him right after you pass through the doors to CC2.He will send you to Hefei to the General Goods Merchant to retrieve a piece of meat for him. Return with it to the beggar in CC2He will then ask you to retrieve a medicine bottle from the Earthen Soldiers. Just pass through the doors back to CC1 and kill Infantry mobs until you get the drop. Take it to the beggar who will send you back to the entrance to the Taoist.Go back to Wu Tang Shan to Xu Sanzhao in the Village to end the quest.


Road to Dragon Chapter 4 – Blooming after One Thousand Days

I. Shaolin Pole

You will receive a windgram message sending you to the Cave of the Conqueror to look for some missing Wu Tang members.


Go to CC4 and right after you descend the stairs you find the quest NPC.The mob you must kill is to the right, among the Merciless Spears of the Brotherhood, after the first and before the second trap. Return to the Shaolin NPC, who will send you to the Keeper in the White Safety Zone to end the quest.II. The Battle Over Small Things

Talk to the Keeper in the White Safety Zone. He will tell you to descend to CC3 to look for the missing Wu Tang members. Find the first one in CC3, among the Elite infantry mobs. As you come from the Glaivemen, enter at the fourth ‘door’ from the corridor (2 & 3 leading deeper inside towards the CC4 entry).


Go towards CC4 and right before the entrance find the second brother.


Enter CC4 and find the body of the third brother at the foot of the stairs. After interacting with it, talk to the surviving brother who spawned there.


Within the Bodyguard of Wei and BOT mobs you will find another body and NPC.


Go inform the other brother in the room with the Elite Infantry (the first one you talked to in the quest).

He will send you to Wu Tang Shan to talk with Xuanxuan, Truist of Wu Tang to end the quest.


The screen shots as far as i got is EC4. The series of quest finish at EC8. Still need some screen shots for the rest of the quest.

Facebook Comments

Từ khóa: , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC